#مقاومتگران پنجشیر! موتر حامل مدیر امنیت شهرستان عنابه #پنجشیر را هدف قرار داده مدیر امنیت و برادرش زخمی شده اند
1
1
5
Replying to @ayarkhorasan
مدیر امنیت خراسانی بود ؟!

Oct 16, 2021 · 5:47 PM UTC

1
1
Replying to @ARTOFWAR32
نخیر او از ولایت است