فردیکه این ویدیو را ثبت کرده مدعی است که یک هفته می شود چیزی برای خوردن ندارند و به همین خاطر تصمیم به زنده به گور کردن شان گرفته اند. در این ویدیو پنج فرد را نشان می دهند که در یک گودال کنارهم خوابیده و به شکل گور های دسته جمعی آماده خاکسپاری اند.

Oct 16, 2021 · 3:13 AM UTC

2
19
2
45
486
Replying to @AhmadNazarii
😭😭😭😭