همون خاک بر سرت واقعا
106
65
58
1,393
23,741
Replying to @mehrnoosh43
واللا

Nov 11, 2021 · 6:30 AM UTC

1