همون خاک بر سرت واقعا
106
65
58
1,392
23,740
🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦
1
2
Replying to @liam1191kianshz
واللا

Nov 11, 2021 · 6:31 AM UTC

1