همون خاک بر سرت واقعا
106
65
58
1,392
23,739
Replying to @hadisrrr
واللا

Nov 11, 2021 · 6:31 AM UTC

1