மருத்துவர் மேரி அனிதா மற்றும் கஃபீல் கான் போன்றோர் தான் இந்நாட்டிற்கு தேவை, ஆர்த்தி லால்சன்தானி போன்றோரல்ல! #HumanityFirst #UnityInDiversity #ReleaseDrKafeelKhan

Jul 16, 2020 · 2:57 PM UTC