Oh, Mô log : Mô tard; Mô tôt, mais mots à Mô, mémo à Mô, des mots crasses, si, mais, ah, Mô niaque, des mots dits, rhahhh, Mô n'a, et Mô file, doux...

Lille, Nord, France, Europe
Joined October 2008