એવા કેટલાય ઓરતાની નનામી ઊંચકી હશે એણે, કોણ કહે છે સ્ત્રીઓ ઠાઠડીને ખભો નથી આપતી..!!💗💕 #Hellaro
1
3
1
13
Replying to @bharat_dangar36
મન વીંધી નાંખે એવા સંવાદ 👌👌👌👌

Nov 24, 2021 · 6:01 AM UTC

1