Tell me who’s your Senator without telling me who’s your Senator.
1,956
78
98
614
Replying to @AvengerResister

Dec 19, 2021 · 2:53 PM UTC

GIF