دکرکټ دلوبی له تخنیکی برخو څخه ډیر اشنایی نلرم .خو دیودردیدلی هیواد لوبغاړی چه نه روحی ارامتیا لری اونه هم بشپړه امکانات او تمرین څخه برخمن دی اوبیا هم سره له دی ټولو ستونزو خپل استعداد په مټو سیمی فاینل ته دوی رسیدل دقدروړدی باید وستایل شی.

Feb 2, 2022 · 2:41 AM UTC

2