په اننګو توری کرښی دی داڅه وجه ده ماپسی پټه پټه ژاړی که رانجه خراب دی داسی ولس ته زمزمی دبیدارۍ څه په کار چه ورته ووایی مخلص ستا ماغز خراب دی

Feb 15, 2022 · 2:17 PM UTC

1