پرونه پوری یی ویلی چه کورکی هیڅ شی نلرم .بلکی دکور اجناس خرسوم اوژوند می پری روان کړی ده اوهمدارنګه دمشرانو جرګی غړی هم پاتی شوی یم او یوه روپی اوس هم نلرم ځکه ملک سره می خیانت ندی کړی . اونن یی له کور 63 لکه افغانی وړل کیږی چه دا څه کیسه ده. داڅنګه ملګرو ستاسو دځواب په تمه.

Mar 7, 2022 · 9:10 AM UTC

1