تاسو عصمت قانع مه ملامتوی دلته چه په هر چا امکانات بندشی بیا لکه بعضی حیواناتو غوندی چیغی وهی .قانع چه نن نن دپخوانی ولسمشر توهین کوی قانع اوپلویان مهربانی دی وکړی یوه لاسته روړنه اوکارکرده ګی وورته وښای چه دملی منابع پر بینا دلالت وکړی اویاخپله قانع صیب .

May 7, 2022 · 6:59 AM UTC

1