يو کس لیکی ورور یی په لاس لیکونو ډک جامی په تن وی ،خوشحاله په کور راننوت خپلی خورکی ته مارکر ورکړه خور ته هم زما په جامو خپل لاسلیک وکړه ,چه یادګار دی پاتی شی ! خور کی په لړزانه لاس مارکر واخیست دورورپه شا یی ولیکل .که انصاف کډه نه وای کړی اوس به دواړه فارغ وی فراغت دی مبارک .

Jun 6, 2022 · 4:39 AM UTC

3