طالب خبیث مسلمان نیست. جنگ طالب جنگ قومی است مشکل شان با زبان فارسی است مشکل شان با اقوام غیر پشتون است شرم در وجود شان نیست استفاده از انگلیسی را اجازه میدهند اما فارسی اجازه نیست.
Fahim Fetrat

Oct 14, 2021 · 12:01 PM UTC

3
5,107