#تازه جنگ در #اندراب هنوز جریان دارد، مقاومتگران پیشروی دارند، طالبان در ابتدا پس از تلفات سنگین فرار نمودند ولی با رسیدن نیروی حمایتی دوباره جنگ شدت گرفته است. بیش از ۶۰ نفر طالب ازبین رفته و ۳ تن قهرمان #مقاومت شهید گردیده است.

Oct 15, 2021 · 9:38 AM UTC

5