جنگ امروز #اندراب طالبان از نیمه شب گذشته با ۵۰۰ نفر از ۴ استقامت بر مواضع ج.م.ا حمله میکنند که با #مقاومت شدید ج.م.ا مواجه میشوند، پس از ۱۳ ساعت جنگ طالبان با ۸۰ کشته و ۲۵ زخمی ساحه را ترک میکنند، در این نبرد قهرمان امام، قهرمان یعقوب و ۲ مقاومتگر دیگر به جمع شهدا میپیوندند.

Oct 15, 2021 · 3:56 PM UTC

2