ساعات قبل فرمانده خیر محمد اندرابی و فرمانده احمد فواد بدخشانی با 300 تن از رزمندگان و مقاومتگران شجاع و آزادیخواه خویش برای تقویت جبهات جنگ به یکی از قرارگاه های ۲۴ گانه ٱستان پنجشیر رسیدند. #مقاومت_دوم #پنجشیر #NationalResistanceFront #AhmadMassoud #Panjshir #Badakshan #Andarab

Oct 16, 2021 · 5:38 PM UTC

1
7