#مقاومتگران پنجشیر! موتر حامل مدیر امنیت شهرستان عنابه #پنجشیر را هدف قرار داده مدیر امنیت و برادرش زخمی شده اند

Oct 16, 2021 · 5:38 PM UTC

1
1
5
Replying to @ayarkhorasan
مدیر امنیت خراسانی بود ؟!
1
1
نخیر او از ولایت است