#مقاومتگران پنجشیر! موتر حامل مدیر امنیت شهرستان عنابه #پنجشیر را هدف قرار داده مدیر امنیت و برادرش زخمی شده اند
1
1
5
مدیر امنیت خراسانی بود ؟!
1
1
Replying to @ARTOFWAR32
نخیر او از ولایت است

Oct 17, 2021 · 3:59 AM UTC