#تازه نیروهای جبهه مقاومت تا سرک اصلی بازارک پنجشیر پیشروی کرده اند و تا ساعاتی دیگر بازارک آزاد خواهد شد. انشالله......

Oct 17, 2021 · 5:51 PM UTC

1
1
12
Replying to @ayarkhorasan
یگان ویدیو بزار