આજના દિવસ નું મહત્વ. આજની તારીખે આ લોકો પણજી ગ્યાતા.. ત્યાં સત્સંગ માં ભાગ લીધો. પાઉભાજી ખાધી અને બીજા દિવસે પાછા આવી ગયા😂😂😂

4:28 PM · Oct 2, 2021

0
2
0
6