એવા કેટલાય ઓરતાની નનામી ઊંચકી હશે એણે, કોણ કહે છે સ્ત્રીઓ ઠાઠડીને ખભો નથી આપતી..!!💗💕 #Hellaro

2:10 PM · Nov 23, 2021

1
3
2
13
Replying to @bharat_dangar36
મન વીંધી નાંખે એવા સંવાદ 👌👌👌👌
0
0
0
2