همون خاک بر سرت واقعا
106
65
58
1,392
23,740
Replying to @DdpAaMQ37GUFAfo
🤣🤣

Nov 11, 2021 · 6:28 AM UTC

1
1