نماز عشق دو رکعت است که وضوی آن درست نيايد ، مگر به، خون. نفر نخست از گروه يک، دسته يک، گروهان يک، گردان يک،تيپ عمار!

ايران، تهران
Joined October 2013