اين دختر بچه افغان با پای پياده، پس از آنکه با چشم های خود کشته شدن پدر و مادرش بدست طالب را ديد، بسمت ايران براه افتاد؛ در کنار یک نیروی تکاور تیپ ۶۵ نوهد ارتش ایران ديده ميشود.

Sep 10, 2021 · 4:07 AM UTC