آرزوی احمد مسعود برای پارسی زبان های جهان پيوستگی و يکپارچگی است. احمد از تبار رستم و نژاد ايرانی است و اميد داريم بداند، « ايرانی مسلمان، مسلمان ايرانی شدنی نيست.».

Sep 10, 2021 · 4:15 AM UTC