اين روزگار ماست يا سرنوشت انسان چگونه ميشود، با اين سن و سال در برابر ديگران به قصد شهوت لخت شد! مردم مراغه تکليف اين هيولا را روشن خواهند کرد و اميدوارم قوه قضائيه هم ورود کند که دور می نمايد؛ اينها همه همراه و همکارند.

Sep 12, 2021 · 5:35 AM UTC

1