اشغالگران تروریست طالبان چندین پوستر شهید احمد شاه مسعود و دیگر شخصیت های برجسته مجاهد را در پنجشیر پاره کردند. هیچ یک از طالبان تاجیکستان با همایون افغان مصاحبه نکردند ... همه آنها پشتو صحبت می کردند یا فارسی شکسته. همه تاجیک ها در صفوف خود کجا رفتند؟

Sep 13, 2021 · 6:54 AM UTC

2