📌📌هشدار فوری📌📌نوید افکاری دیگر 👈📌فتنه و تله دیگر رژیم ایرانستان روسیه 📌👈دکتر #عليرضاصلحی پزشک خوش خط که به بی پولها کمک میکرد و موسیقی درمانی را تجویز میکرد در آستانه اعدام او بیگناه است 👇👇 invidious.fdn.fr/ticrCGyPCWw
1
1
رژیم طالبانی ج ا_برای تِست و حاشیه ماندن خبر اعدام این پزشک شریف و صدیق تبریزی ،روح الله زم را بوسیله عوامل داخل و خارج رسانه ای خود،بزرگنمایی کرده...👇 اینستاگرام مفنا bibliogram.fdn.fr/tv/CWG7GVtKtcT… وتساپ کنش عقلانی واقعی:👇 chat.whatsapp.com/Cmg4euAlgV…

Nov 11, 2021 · 3:32 PM UTC

1