اين گمان که: بچه م بزرگ شد و پرسید وقت جنگ کجا بودی و چه می کردی؟! چه پاسخی بدم! من و تا جنوب، اهواز، انديمشک، دزفول، پل کرخه، دشت عباس، فکه و ابوغريب با خودش برد و يادهائی برای پنهان کردن و بفراموشی سپردن به جای گذاشت. ینی الان ما باید شرمسار بودن در جنگ و جبهه ها باشيم؟

Nov 16, 2021 · 8:01 AM UTC

4