سخنی برای پراکندن نيست. اين ملا به روشنی تاريخ را ورق زده و میداند، دکان دین تخته خواهد شد و انسان بر ملا!

Nov 28, 2021 · 4:26 AM UTC