همون خاک بر سرت واقعا
106
65
58
1,392
23,739
Replying to @DdpAaMQ37GUFAfo
🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦🤦

Nov 11, 2021 · 6:27 AM UTC

1
2