With God all things are possible

Bacoor City, Cavite
Joined January 2019
Marilou Aguilar Candido retweeted
Mother of Perpetual Help, you have always been good to us, We, your children, love you. We ask you to intercede for us in all our needs, especially for those who are suffering most and above all, to help us love God more with concrete deeds. Amen. #ArchdioceseOfManila #RCAMAOC
0
1
0
3
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1yn…
0
2
0
50
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1dR…
1
5
0
45
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1Bd…
0
2
0
45
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1Bd…
0
1
0
11
Marilou Aguilar Candido retweeted
PANALANGIN SA STO. NIÑO JESUS 🙏 O, BANAL NA SANGGOL, Diyos na Makapangyarihan at bukal ng mga biyaya, kami ay naninikluhod sa Iyong harapan. Buong puso kaming sumasamba at nagsisisi sa aming mga kasalanan. Iniaalay namin sa Iyo ang aming sarili. 1.3
2
28
1
250
Show this thread
Marilou Aguilar Candido retweeted
Itulot Mo na kami ay matulad sa Iyong Kabanalan. Gawin Mo kaming maamo, mababa ang loob, matiisin, malinis, maunawain sa kapwa at masunurin sa kalooban Mo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan Mo, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen! 2.3
3
6
0
36
Show this thread
Marilou Aguilar Candido retweeted
O, BANAL NA SANGGOL, KAAWAAN MO PO KAMI! VIVA! PIT SEÑOR! NiÑO JESUS! • • • #QuiapoChurch #SantoNiño #SeñorSantoNiño #VivaPitSeñor 3.3
0
5
0
28
Show this thread
Marilou Aguilar Candido retweeted
Viva PiT SEÑOR! ❤️❤️❤️
2
64
5
593
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1Yq…
0
4
0
65
Marilou Aguilar Candido retweeted
Viva Pit Señor! Sto. Niño, have mercy on us!
20
727
37
4,701
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1yN…
0
2
0
57
Marilou Aguilar Candido retweeted
0
3
0
14
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1Ow…
0
7
0
76
Marilou Aguilar Candido retweeted
14 January 2022 (Biyernes) 4:00 A.M. #OnlineMass #QuiapoDay nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1zq…
0
3
0
57
Marilou Aguilar Candido retweeted
15 January 2022 (Sabado) 9:00 a.m #OnlineMass nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1dj…
0
4
0
64
Marilou Aguilar Candido retweeted
15 January 2022 (Sabado) 6:00 a.m #OnlineMass nitter.fdn.fr/i/broadcasts/1MY…
0
7
0
76
Marilou Aguilar Candido retweeted
PRAYER TO THE HOLY CHILD JESUS. 🙏 Divine Child Jesus, we believe in You, we adore You, and we love You. Have mercy on us, sinners. AMEN. #PitSenyor #HolyChild2022 #VivaSantoNiño
5
64
7
330
Marilou Aguilar Candido retweeted
"Never worry about numbers, help one person at a time. And always start with the person nearest you." - Mother Teresa if Calcutta #500YearsOfChristianity #WeGiveOurYes #ArchdioceseOfManila #RCAMAOC
0
16
1
96