محض یاد آوری! به ایشان کسی بگوید فعلا #مقاومت یک آدرس دارد و او احمد مسعود است و داعیه مقاومت ملی تغییر نظام و اشتراک همه اقوام به شکل برابر است نه چند سفارت و عواید بندر حیرتان.

Oct 22, 2021 · 4:15 PM UTC

1
1
14
297