نمیدونی دل آدم رو چه میشکونی، خودت بهتر از هرکی می‌دونی که بارون پاییز میسوزونه دل آدما رو invidious.fdn.fr/Za7dyr0MSzw

7:39 PM · Dec 21, 2019

0
0
0
5
This Tweet was deleted by the Tweet author.
هنوز یعنی از کی!؟ 😅
0
0
0
0