فکر کنم دارم وارد بحران ۳۰ سالگی می‌شم، وگرنه هیچ دلیل دیگه‌ای کارهام رو در چند هفته گذشته توجیه نمی‌کنه! 🤦

7:50 PM · Oct 27, 2021

0
0
0
2